Algemene voorwaarden

Door Loos & Boukema advocaten worden de volgende algemene voorwaarden gehanteerd.

1.Alle opdrachten van cliënten worden verstrekt aan de bij Loos & Boukema advocaten werkzame advocaten en worden verricht voor rekening van Loos & Boukema advocaten. De opdracht kan steeds worden verricht door anderen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk hierbij uitgesloten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten voor rekening van Loos & Boukema advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Loos & Boukema advocaten met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Loos & Boukema advocaten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Loos & Boukema advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waar uit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Loos & Boukema advocaten aansprakelijk is.

5. Cliënt vrijwaart Loos & Boukema advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor cliënt.

6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Loos & Boukema vast te stellen uurtarieven.

7. Door Loos & Boukema advocaten ten behoeve van cliënt betaalde (on)kosten – waaronder belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Loos & Boukema advocaten is gerechtigd om naast het honorarium een bepaald percentage daarvan in rekening te brengen ten behoeve van algemene kantoorkosten.

8. De werkzaamheden worden tweewekelijks dan wel maandelijks aan cliënt gefactureerd. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom verschuldigd. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand verschuldigd.

9. Loos & Boukema advocaten is altijd en op ieder moment gerechtigd een voorschot te verlangenter zake van de door haar reeds verrichte of te verrichten werkzaamheden. Loos & Boukema advocaten is voorts bevoegd om het voorschot te verrekenen met de einddeclaratie en/of met overige niet betaalde declaraties in de betrokken zaak of andere zaken van deze cliënt.

10. Indien cliënt nalaat binnen 2 maanden na de declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie, dan staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.

11. Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Amsterdam bevoegd. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.