TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD WERKGELEGENHEID (NOW)

Door Karin Boukema

Loos en Boukema advocaten

Vanwege de corona-crisis hebben diverse ondernemingen de deuren moeten sluiten. Werkgevers komen daardoor in de knel omdat zij de salarissen wel door moeten betalen. De regering heeft daarvoor de NOW in ongekend korte tijd opgetuigd, waardoor je als ondernemer niet meer gedwongen personeel hoeft te ontslaan omdat men subsidie kan krijgen over de te betalen loonkosten.

Maar hoe zit deze Noodmaatregel in elkaar en wat moet je doen om voor de subsidie in aanmerking te komen? Hieronder in het kort een kleine uitleg en handreiking voor werkgevers die de subsidie in het kader van de NOW aan willen vragen.

Waar moet je als werkgever aan denken wanneer je een tegemoetkoming wil vragen in het kader van de NOW?

De regeling is in het leven geroepen om werkgelegenheid te behouden, dus van de werkgever wordt verwacht dat er geen mensen worden ontslagen in de periode dat de subsidie wordt ontvangen.

De werkgever moet een te verwachten omzetdaling hebben van tenminste 20% over drie maanden. De periode waarover deze omzetdaling zal plaatsvinden, kan de werkgever bij de aanvraag van de subsidie in het kader van NOW zelf kiezen. Daarbij kan gekozen worden tussen maart/april/mei 2020 of april/mei/juni 2020 of mei/juni/juli 2020. Het zou dus de moeite kunnen lonen om even goed na te denken voordat de aanvraag wordt ingediend, over welke periode de aanvraag moet gelden. De werkgever mag maar éénmaal een periode kiezen. Hoe hoger de omzetdaling, hoe hoger ook de subsidie.

Het verband tussen de omzetdaling en de corona-crisis hoeft daarbij overigens niet te worden aangetoond.

Hoe bereken je deze omzetdaling?

Voor het omzetbegrip wordt aangesloten bij de jaarrekening van 2019. Wat toen als omzet gold, wordt geacht in 2020 ook zo te worden bekeken. Voor kleine ondernemers die geen jaarrekening hebben, wordt gekeken naar de belastingaangifte 2019.

De berekening is als volgt: een kwart van de gehele omzet over 2019 wordt als uitgangspunt genomen. Stel dat een bedrijf in 2019 een jaaromzet had van € 160.000,00 en verwacht wordt dat over de maanden april/mei/juni 2020 een omzet van € 20.000,00 wordt gehaald, dan is de verwachte omzetdaling € 40.000,00 min € 20.000,00 = 50%.

Waarover kan subsidie worden gekregen? De subsidie wordt gegeven over de loonsom die de werkgever dient te betalen. Daarbij wordt uitgegaan van de hoogte van de loonsom in januari 2020, waarbij wordt gekeken naar het SV-loon en dat wordt verhoogd met 30% werkgeverslasten. Pensioenpremie, reiskostenvergoeding e.d. worden niet meegerekend/vergoed.

Bij een omzetdaling van 100% wordt 90% van de loonsom gesubsidieerd. Bij een omzetdaling van 50%, zoals in het voorbeeld hierboven, wordt 45% van de loonsom gesubsidieerd. Bij een omzetdaling van 20% wordt 18% van de loonkosten door de overheid betaald.

Wanneer krijgt de werkgever deze subsidie?

Er zijn twee fases: een voorschotfase en een vaststellingsfase. De voorschotfase treedt gelijk in, het UWV maakt een berekening op basis van de door de werkgever aangeleverde cijfers en betaalt dan 80% van de te verwachten subsidie zo snel mogelijk uit. Dit wordt dan later in de vaststellingsfase gecorrigeerd. Stel dat de werkgever in het voorbeeld van hierboven aanspraak kan maken op een vergoeding van 45% van de loonkosten, dan wordt in de voorschotfase 36% uitgekeerd.

Wanneer in de vaststellingsfase blijkt dat de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 lager was dan in januari 2020, dient wellicht een deel van de subsidie te worden terugbetaald.

Geen ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen

Wanneer een werkgever zowel gebruik wil maken van de NOW én ook personeel wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen, kan het UWV een sanctie toepassen ter hoogte van 150% over de loonsom van de ontslagen werknemer(s) in mindering op de gegeven subsidie. Denk dus goed na of het de moeite wel loont om in deze periode een ontslagaanvraag in te dienen. U zou uiteindelijk duurder uit kunnen komen.

Als u al een ontslagaanvraag hebt gedaan vóór 17 maart 2020, dan volgt geen sanctie. Heeft u de ontslagaanvraag daarna gedaan, dan geldt voor de periode 17 maart 2020 – 3 april 2020 dat de aanvraag nog binnen 5 werkdagen na 3 april kan worden ingetrokken. Een ontslagaanvraag die is gedaan ná 3 april a.s. kan binnen 5 dagen na het doen van de aanvraag nog worden ingetrokken.

Een ontslag op andere gronden, bijvoorbeeld in de proeftijd of vanwege langer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid, is geen reden voor toepassing van deze sanctie.

Een vaststellingsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen is ook geen reden voor het UWV om de subsidie te korten.

Wat moet u als werkgever doen?

De aanvraag om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een deel van de loonkosten, kan worden ingediend vanaf 14 april 2020 en mogelijk al vanaf 6 april 2020 middels een formulier dat te vinden zal zijn op www.uwv.nl. Per LH (loonheffingsnummer) kan 1 aanvraag worden ingediend.

Het UWV moet binnen 13 weken beslissen (voorschotfase) maar de streefperiode is 2 tot 4 weken.

De aanvraag moet wel vóór 31 mei 2020 zijn gedaan.

De werkgever is verplicht om de Ondernemingsraad en de werknemers te informeren dat hij/zij gebruik maakt van deze regeling.

De subsidie mag alleen worden gebruikt voor de loonkosten.

De werkgever is verplicht om binnen 24 weken na de afloop van de 3 maanden periode de vaststelling te vragen. Mocht de werkgever dat nalaten, dan vervalt de subsidie.

Heeft u nog vragen over de Noodmaatregel? Neem dan contact met ons op.

Als ZZP-er geldt deze maatregel niet, maar voor u zijn weer andere mogelijkheden om toch enige inkomsten te hebben in deze tijd.

Plaats een reactie